- Munajat Asmaul Husna

56. Munajat dengan Nama Allah : Al Hamiid (Yang Maha Terpuji)

“Maha Suci Engkau ya Allah, kami tidak mampu mempersembahkan pujian yang wajar kepada-Mu, pujian untuk-Mu adalah sebagaimana pujian-Mu atas diri-Mu, maka segala puji bagi-Mu sampai Engkau ridha, segala puji bagi-Mu saat Engkau ridha, dan segala puji bagi-Mu sesudah Engkau ridha. Ya Allah, sucikanlah lidahku dari kebohongan, hatiku dari kemunafikan, pengetahuan dan ilmuku dari riya’, mataku dari khianat, sesungguhnya Engkau mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya Allah, bantulah aku dalam hal agama dengan duniaku, bantu pula aku menyangkut kehidupan akhirat dengan ketakwaan, anugerahi pula aku kemampuan untuk meluhurkan akhlakku dan memperhalus budiku. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *