58. Bermunajat dengan Nama Allah : Al Mubdi’ (Yang Maha Memulai)

Munajat Asmaul Husna Jun 25, 2016 1 Comment

“Ya Allah ya Tuhan kami, tampakkanlah kepada cahaya nama-Mu al Mubdiu dan al Mu’iidu, karena Engkau adalah Yang Maha Memulai penciptaan dari ketiadaan atas kodrat-Mu, Engkau pula yang menampakkan makhluk di atas pentas kehidupan atas anugerah kemurahan-Mu. Persaksikanlah jiwa kami cahaya permulaan dan tuntunan hidayah, sirami kami dengan cahaya nama-nama-Mu, serta perindah kami dengan cahaya kewibawaan dan kecantikan. Engkau adalah al-Mubdi’u dan Engkau pula al-Mu’iidu, dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.Al Mubdiu

admin

One Comments

  1. Hosting

    Allah Azza wa Jalla tidak mencabut nyawanya sampai dia berhasil meluruskan agama yang telah bengkok dengan mengatakan laa ilaha illallah . Perlu diketahui, bahwa banyak kitab yang telah dikarang dalam rangka menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Nabi, akan tetapi nama dan sifat tersebut tidak bersumber dari Al Quran dan Hadis, bahkan dalam nama dan sifat tersebut terdapat pengagungan yang terlarang terhadap Nabi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *